مشاور تعیین کننده

لولو

نماینده ها و مشاوران فروش بیمه هستند که تعیین میکنند کدام شرکت، خدمات بهتری ارائه میدهد…
یعنی نوع مشاوره شما، تعیین کنندهء خوب یا بد بودن شرکت بیمه ای شماست.

آکـادمـی بـیـمــه، “همـراه نمایندگان بـیـمــه”

بیشتر بخوانید
تیم سازی بیمه
اشتراک گذاری: